Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Gotelpiu

Przetwarzanie danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym

Utworzono dnia 01.11.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym

w Szkole Podstawowej w Gotelpiu

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, ze zm.), dalej zwanego  „RODO”,  informujemy, że: 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach
  i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka/ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Szkoła Podstawowa w Gotelpiu, reprezentowana przez Dyrektora. Z Administratorem Danych można się skontaktować na adres Szkoła Podstawowa w Gotelpiu 89- 651 Gotelp 12, a także telefonicznie na nr tel.: 523986123] oraz na e-mail: spgotelp@op.pl. 

 

 1. Pozyskane przez Administratora dane osobowe (uczniów, rodziców/opiekunów prawnych
  i nauczycieli) przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania. Do realizacji ww. celu będziemy wykorzystywali m.in.: dziennik elektroniczny, platformę Microsoft Teams oraz pocztę elektroniczną. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Administratora Danych w ramach zdalnego nauczania.

 

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
 1. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2020.1327),
 2. ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020.910 ze zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
  tej dokumentacji (Dz.U.2020.1551),
 4. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389
  ze zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870),

 

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1
lit c) i lit. e) RODO.     

 

 1. Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. dane kontaktowe: numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
 3. informacje dotyczące: uczęszczania ucznia do placówki, typu szkoły lub rodzaju placówki, nazwy i adresu siedziby placówki oraz oddziału i klasy do których uczeń uczęszcza,
 4. wizerunek, obraz video; 
 5. głos;  
 6. nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej. 

 

 1. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora Danych oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp:
 1. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym Microsoft (Office 365 Microsoft Teams),
 2. niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, z którymi Administrator Danych zawarł umowy.    

 

 1. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Po spełnieniu celu, w którym były przetwarzane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach prawa.

 

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO; 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO–w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
 4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych
  lub danych dziecka/ucznia narusza przepisy RODO.

 

 1. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych
  przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka/ucznia.

 

 1. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, jednakże mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, ponieważ dane telemetryczne i dane o uczestnikach procesu zdalnego nauczania są przetwarzane centralnie w USA przez Microsoft Inc. jako odrębnego Administratora tych danych.  Microsoft Inc. zapewnia zgodność z RODO poprzez stosowanie przez tzw. standardowych klauzul umownych (SCC, standard contractual clauses). 

 

W sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 395 48 54 lub na adres e-mail: iod@czersk.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny